DERNEK TÜZÜĞÜ

Devremülk İle Devre Tatil Yatırımcıları ve Pazarlamacıları Derneği Tüzüğü


 1. Madde 11: Genel Kurulda Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

  Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 2. Madde 12: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

  1. Dernek organlarının seçilmesi,
  2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
  3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
  4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
  5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
  7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
  8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
  9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
  10. Derneğin vakıf kurması,
  11. Derneğin fesih edilmesi,
  12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
  13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
  14. Üyelik başvurularının reddine ve üyelikten çıkarılma kararlarına karşı itirazlar hakkında son kararın verilmesi.

  Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

  Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 3. Madde 13: Genel Kurul Sonuç Bildirimi

  Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

  Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

  Sandık kurulması halinde sandığa ait genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirir.

 4. Madde 14: Yönetim Kurulunun Teşkili

  Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir.

  Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

  Yönetim kurulu gerekli görülen süre içerisinde toplanır. Yönetim kurulu başkan veya herhangi iki üyenin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantılar da yapabilir.

  Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanının çağrısı ve saptamış olduğu gündem doğrultusunda toplanır. Ancak üyelerden iki kişinin yazılı olarak belirttiği konular gündeme dahil edilir.

  Yönetim kurulu, üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.

  Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

 5. Madde 15: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

  1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
  2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
  3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
  4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
  5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
  6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
  7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
  8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
  9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
  10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
  11. Sekreterya dahil olmak üzere, İş Kanunu ve personel istihdamı ile ilgili diğer mevzuata göre personel istihdam etmek,
  12. Dernek adına sözleşmeler imzalamak,
  13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 6. Madde 16: Denetim Kurulunun Teşkili

  Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

  Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 7. Madde 17: Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

  Denetim kurulu, gerektiğinde yönetim kurulundan genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Bu durumda yönetim kurulu en geç otuz gün içinde toplanmak üzere genel kurulu toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

 8. Madde 18: Sekreterya

  Sekreterya, yönetim kurulu tarafından atanan bir genel sekreter ve yeterli sayıda personelden oluşur. Sekreterya personelinin ücret ve çalışma koşulları yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

  Sekreterya, düzenli bir şekilde yönetim kuruluna rapor vermek ve dernek faaliyetlerini genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

  Genel sekreter, yönetim kurulunun, genel sekreterin statüsünün tartışıldığı toplantıları hariç olmak üzere, olağan toplantılarına katılacaktır. Ancak genel sekreterin yönetim kurulu toplantılarında oy kullanma hakkı bulunmamaktadır.

 9. Madde 19: Derneğin Gelir Kaynakları

  Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

  Üye Aidatı: Üyelerden aylık olarak da 1.000,00 TL aidat alınır. Giriş ödentisi dernek üyeliğine başvurunun kabul edilmesinden itibaren on beş gün içinde, aylık aidat ise her ayın son gününde ödenir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

  1. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
  2. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
  3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
  4. Dernek tarafından kurulan ortaklık, dernek iktisadi işletmesi ve şirketler aracılığıyla elde edilen gelirler.
  5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
  6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

  Diğer gelirler.

 10. Madde 20: Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri

  Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

  Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

  Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

  Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Sayfa: 1 - 2 - 3 - 4