DERNEĞİN AMAÇLARI

Derneğin Amaçları ve Çalışma Konuları


 1. DERNEĞİN AMACI
  • Türkiye’deki devre mülk, devre tatili işlerinin ve diğer devre mülk faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi,
  • Türkiye’de devre mülk ve devre tatili sektörü hakkında kamuoyu üzerinde etki oluşturulması, bu sektör hakkında kamuoyunda daha gelişmiş bir bilinç ve anlayış oluşturulmasının desteklenmesi ve bu bilinç ve anlayışın gelişiminin teşvik edilmesi,
  • Dernek üyeleri arasında teknik bilginin, profesyonelliğin, itibarlı ve uygun ürünlerin ve yüksek etik standartların desteklenmesi ve Türkiye’deki sektör üyeleri arasında yüksek kalite standartlarının düzenlenmesi ve bu standartların sürdürülebilmesi amacıyla üyeler için kılavuzlar, kurallar, yönetmelikler, sektör standartları, etik ve davranış kurallarının oluşturulması,
  • Genel itibariyle dernek üyelerinin menfaatlerinin desteklenmesi, korunması ve muhafaza edilmesi ve özellikle hükümet, hükümet yetkilileri, meslek örgütleri ve dernekler, medya, kamu kurum ve kuruluşları, yerel idareler, özel kurumlar ve şirketler ile diğer kurumlara; pazarlama, sektörü etkileyen mevzuat, kanun ve politikaların desteklenmesi ile sektörde faaliyet gösterenlerin etik ve davranış kurallarının kabulü de dahil olmak üzere, sektöre ilişkin her türlü mesele ile ilgili beyanlarda bulunulması, bu kurumlarla sektöre ilişkin her türlü mesele ile ilgili olarak irtibat ve işbirliği içinde bulunulması,
  • Sektörde tüketici haklarının korunmasının desteklenmesi ve savunulması, sektörün uzun vadede gelişiminin, büyümesinin ve yaşanabilirliğinin teşvik edilmesi,
  • Üyeler arasında ve sektörde etik, güvenlik ve davranış kuralları oluşturulması, bunların düzenlenmesi, sürdürülmesi, uygulanması ve bunların zaman zaman değiştirilmesi ya da iptal edilmesi,
  • Üyeler ve etik ve davranış kuralları ile ilgili yönetmeliklerin yorumlanması ve uygulanması yöntemleri için bir merci olarak hareket edilmesi amacı ile kurulmuştur.
 2. DERNEĞİMİZİN ÇALIŞMA KONULARI, BİÇİMLERİ ve FAALİYET ALANI
  • Devremülk ve devre tatil sektörü ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren bütün meslek ve iş adamlarının ve kamu ve özel kurum ve kuruluşların, bu alanları etkileyen yasal mevzuat ve düzenlemeler ile gelişmeleri tartışabilecekleri bir forum oluşturmak,
  • Bu alanlarda açık iletişimi teşvik etmeye yönelik bir odak noktası olarak hareket etmek,
  • Sektörün gelişmesini teşvik etmek için, ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, panel, konferans, sergi, kongre, sempozyum ve fuarlar düzenlemek ve düzenlenmiş olanlara katılmak,
  • Devremülk ve devre tatil sektörü hakkında genel bilgi ve eğilimleri ölçmek amacıyla kamuoyu araştırması yapmak, anketler düzenlemek ve düzenlenmesine destek olmak, bu çalışmaları koordine etmek ve bunları toplantı, konferans, seminer ve sempozyumlar vasıtası ile topluma aktarmak ve gazete, kitap, dergi, broşür, bülten ve benzeri şekillerde yayınlamak,
  • Derneğin amacına, çalışma konusuna ve faaliyetlerine uygun olarak komite, alt grup ve çalışma grupları kurmak ve bunlar aracılığıyla araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, araştırma ve çalışmalar yapmak, kişi, kuruluş, komite, kurum, vakıf ve dernekler ile temas kurmak,
  • Derneğin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ek gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunmak; bu amaçla derneğin amacına ve çalışma konusuna uygun ortaklık, dernek iktisadi işletmesi ve şirket kurmak ve bunlara katılmak, bunları işletmek ve yönetimlerde yer almak,
  • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
  • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
  • Derneğin amacı çerçevesinde yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlence etkinlikleri ve bunun gibi etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
  • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
  • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
  • Halen mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları ve borsaları, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlar ile doğrudan veya kendisine bağlı olarak kurulacak kuruluşlar aracılığıyla işbirliği yapmak, amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyetlerde bulunmak ve yurt dışında temsilcilikler açmak, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurmak, yurtdışında kurulu dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bunlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
  • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
  • Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek ve amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla temsilcilikler açmak,
  • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.