DERNEK TÜZÜĞÜ

Devremülk İle Devre Tatil Yatırımcıları ve Pazarlamacıları Derneği Tüzüğü


 1. 1
  Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

  Derneğin Adı: “Devremülk ile Devre Tatil Yatırımcıları ve Pazarlamacıları Derneği” dir.

  Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi açılmayacaktır.

 2. 2
  Madde 2: Derneğin Amacı

  Dernek,

  1. Türkiye’deki devre mülk, devre tatili işlerinin ve diğer devre mülk faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi,
  2. Türkiye’de devre mülk ve devre tatili sektörü hakkında kamuoyu üzerinde etki oluşturulması, bu sektör hakkında kamuoyunda daha gelişmiş bir bilinç ve anlayış oluşturulmasının desteklenmesi ve bu bilinç ve anlayışın gelişiminin teşvik edilmesi,
  3. Dernek üyeleri arasında teknik bilginin, profesyonelliğin, itibarlı ve uygun ürünlerin ve yüksek etik standartların desteklenmesi ve Türkiye’deki sektör üyeleri arasında yüksek kalite standartlarının düzenlenmesi ve bu standartların sürdürülebilmesi amacıyla üyeler için kılavuzlar, kurallar, yönetmelikler, sektör standartları, etik ve davranış kurallarının oluşturulması,
  4. Genel itibariyle dernek üyelerinin menfaatlerinin desteklenmesi, korunması ve muhafaza edilmesi ve özellikle hükümet, hükümet yetkilileri, meslek örgütleri ve dernekler, medya, kamu kurum ve kuruluşları, yerel idareler, özel kurumlar ve şirketler ile diğer kurumlara; pazarlama, sektörü etkileyen mevzuat, kanun ve politikaların desteklenmesi ile sektörde faaliyet gösterenlerin etik ve davranış kurallarının kabulü de dahil olmak üzere, sektöre ilişkin her türlü mesele ile ilgili beyanlarda bulunulması, bu kurumlarla sektöre ilişkin her türlü mesele ile ilgili olarak irtibat ve işbirliği içinde bulunulması,
  5. Sektörde tüketici haklarının korunmasının desteklenmesi ve savunulması, sektörün uzun vadede gelişiminin, büyümesinin ve yaşanabilirliğinin teşvik edilmesi,
  6. Üyeler arasında ve sektörde etik, güvenlik ve davranış kuralları oluşturulması, bunların düzenlenmesi, sürdürülmesi, uygulanması ve bunların zaman zaman değiştirilmesi ya da iptal edilmesi,
  7. Üyeler ve etik ve davranış kuralları ile ilgili yönetmeliklerin yorumlanması ve uygulanması yöntemleri için bir merci olarak hareket edilmesi amacı ile kurulmuştur.
 3. 3
  Madde 3: Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ve Derneğin Faaliyet Alanı

  Dernek, amacına ulaşmak için, ilgili tüm mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

  1. Devremülk ve devre tatil sektörü ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren bütün meslek ve iş adamlarının ve kamu ve özel kurum ve kuruluşların, bu alanları etkileyen yasal mevzuat ve düzenlemeler ile gelişmeleri tartışabilecekleri bir forum oluşturmak,
  2. Bu alanlarda açık iletişimi teşvik etmeye yönelik bir odak noktası olarak hareket etmek,
  3. Sektörün gelişmesini teşvik etmek için, ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, panel, konferans, sergi, kongre, sempozyum ve fuarlar düzenlemek ve düzenlenmiş olanlara katılmak,
  4. Devremülk ve devre tatil sektörü hakkında genel bilgi ve eğilimleri ölçmek amacıyla kamuoyu araştırması yapmak, anketler düzenlemek ve düzenlenmesine destek olmak, bu çalışmaları koordine etmek ve bunları toplantı, konferans, seminer ve sempozyumlar vasıtası ile topluma aktarmak ve gazete, kitap, dergi, broşür, bülten ve benzeri şekillerde yayınlamak,
  5. Derneğin amacına, çalışma konusuna ve faaliyetlerine uygun olarak komite, alt grup ve çalışma grupları kurmak ve bunlar aracılığıyla araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, araştırma ve çalışmalar yapmak, kişi, kuruluş, komite, kurum, vakıf ve dernekler ile temas kurmak,
  6. Derneğin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ek gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunmak; bu amaçla derneğin amacına ve çalışma konusuna uygun ortaklık, dernek iktisadi işletmesi ve şirket kurmak ve bunlara katılmak, bunları işletmek ve yönetimlerde yer almak,
  7. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
  8. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
  9. Derneğin amacı çerçevesinde yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlence etkinlikleri ve bunun gibi etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
  10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
  11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
  12. Halen mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları ve borsaları, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlar ile doğrudan veya kendisine bağlı olarak kurulacak kuruluşlar aracılığıyla işbirliği yapmak, amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyetlerde bulunmak ve yurt dışında temsilcilikler açmak, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurmak, yurtdışında kurulu dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bunlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
  13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
  14. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek ve amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla temsilcilikler açmak,
  15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
 4. 4
  Madde 4: Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

  Dernekler Kanunu’nun aradığı şartlara uygun olarak üye olabilen, yürürlükteki yasal düzenlemelere göre devre mülk ya da devre tatili satış veya pazarlama şirketlerine sahip olan veya bunları işleten kamu ya da özel şirketler ve gerçek kişiler ile ilgili alanlarda (tatil değişimi dahil) faaliyet gösteren diğer şirketler ve gerçek kişiler üyelik başvurusunda bulunabilir.

  İşbu madde altında üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca usulüne uygun şekilde kabul edilen kişiler asli üye sıfatını kazanırlar. Derneğin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi konusunda maddi ve/veya manevi yönden önemli katkıda bulunan gerçek kişilere yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir. Onursal üyelerin genel kurula katılma hakkı bulunmakla birlikte, onursal üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları bulunmamaktadır.

  Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 5. 5
  Madde 5: Üyeliğin Son Bulması

  Üyeliğin son bulması aşağıdaki şekillerde olabilir:

  1. Üyelikten Çıkma: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
  2. Üyelikten Çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri işbu bent altında sayılmış olup, bu sebeplerden birinin varlığı halinde dernek üyesi, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir:
  • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  • Dernek tarafından verilen veya yüklenen görevlerden sürekli kaçınmak,
  • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
  • Üye olma şartlarını veya niteliklerini kaybetmiş olmak,
  • Derneği veya devre mülk ve/veya devre tatili sektörünü itibarsızlaştırmak.

  Yukarıdaki sebeplere ek olarak, dernek ödentilerini ödeme yükümlülüğünü işbu tüzükte öngörülen süre içinde ve haklı bir neden olmaksızın yerine getirmeyen üyeye yazılı bir uyarı gönderilir. Bu uyarının tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen üye de, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

  Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılan üyeye, üyelikten çıkarılmasına ilişkin karar yazılı olarak bildirilir. Çıkarma kararına, bu sebeplerin haklı sebep teşkil etmediği iddiası ile itiraz edilemez.

  Dernekten çıkan veya çıkarılan üyeler, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

 6. 6
  Madde 6: Dernek Organları

  Derneğin organları aşağıda listelenmiştir.

  1. Genel Kurul,
  2. Yönetim Kurulu,
  3. Denetim Kurulu.
 7. 7
  Madde 7: Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı

  Genel kurul, asli üyelerden oluşan, derneğin en yetkili karar alma organıdır. Genel kurul;

  1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
  2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde toplanmak üzere olağanüstü toplantıya çağrılır.

  Olağan genel kurul iki yılda bir defa Nisan ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

  Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 8. 8
  Madde 8: Genel Kurul Toplantısına Çağrı Usulü

  Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yazılı olarak bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 9. 9
  Madde 9: Toplantı Yeter Sayısı ve Toplantı Usulü

  Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

  Genel kurulda her üyenin bir oyu vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Dernek üyeleri, onursal üyelerin oy kullanma hakkından yoksunluğu dışında eşit haklara sahiptirler. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

  Gerçek veya tüzel kişi ayrımı olmaksızın hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 10. 10
  Madde 10: Genel Kurulda Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

  Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık sayımı ve dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

  Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Sayfa: 1 - 2 - 3 - 4